REGULAMIN

DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu internetowego BrandON, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje:

 • Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawo do korzystania i zarządzania Kontem w serwisie.
 • Cennik – oferta przedstawiająca porównanie możliwości i cen oferowanych przez Operatora wariantów dostępu do zasobów Serwisu. Dostępny na stronie internetowej Operatora.
 • Hasło – ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Serwisu.
 • Konto – sposób za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu.
 • Login – unikatowa nazwa identyfikująca Użytkownika w Serwisie.
 • Okres Abonamentowy – okres, w którym Użytkownik ma dostęp do usług Serwisu za pomocą Konta, o ile uiścił Opłatę Abonamentową.
 • Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternaście) dni kalendarzowych, w którym usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikowi bezpłatnie.
 • Operator – spółka działająca pod firmą BrandON Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, o numerze NIP: 9571067338, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000442745, o kapitale zakładowym: 558 050,00 PLN.
 • Opłata Abonamentowa – łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w wysokości określonej w Cenniku.
 • Pakiet – wariant działania Konta wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych planów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy BrandON działający pod adresem internetowym http://brandon.buzz wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Słowo kluczowe – wybrany przez Użytkownika ciąg znaków monitorowany przez Serwis w sieci Internet na żądanie Użytkownika.
 • System – oprogramowanie służące do monitorowania wypowiedzi internautów dostępne w serwisie BrandON.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu.
 • Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która w związku z akceptacją Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora.
 • Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.

2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę badania rynku i opinii publicznej na temat produktów i usług Użytkowników w Internecie.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do jednokrotnego skorzystania przez okres następujących kolejno 14 (słownie: czternacie) dni z bezpłatnego dostępu do BrandON (dalej Okres Testowy).

4. Operator ma prawo powierzyć administrowanie Serwisem osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

5. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu to:

 • Podłączenie do Internetu,
 • Procesor 2GHz,
 • Pamięć RAM 1GB,
 • System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 800×600,
 • Przeglądarka internetowa:
 • Firefox 4 lub nowszy,
 • Opera 11.10 lub nowszy,
 • Safari 5 lub nowszy,
 • Chrome 17 lub nowszy,
 • Internet Explorer 9 lub nowszy,
 • Włączona obsługa Java Script,
 • Włączona obsługa ‘cookie’.

6. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

7. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w sposób należyty.

REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

1. Dostęp do Okresu Testowego możliwy jest po Rejestracji Użytkownika w Serwisie, a tym samym utworzeniu Konta poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie internetowej Operatora) i podanie przez Użytkownika następujących danych:

 • adres poczty elektronicznej,
 • utworzone Hasło do Konta.
  2. Dane umieszczane są przez Użytkownika w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu.

3. Celem uzyskania dostępu do Usługi po Okresie Próbnym Użytkownik powinien wybrać i opłacić Pakiet.

4. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.

5. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do podania danych zgodnie z prawdą pod rygorem zablokowania dostępu do Serwisu.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.

7. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę nie gwarantuje znalezienia wszystkich znajdujących się i dostępnych w Internecie wystąpień monitorowanego Słowa kluczowego.

OKRES PRÓBNY

1. Okres Testowy trwa 14 (słownie: czternaście) kolejnych dni.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu w trakcie Testowego, jeżeli:

 • Użytkownik, lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy Regulaminu,
 • Operator poweźmie przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Systemie.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku nieuiszczenia Opłaty Abonamentowej.
2. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia Okresu Abonamentowego za który uiścił Opłatę Abonamentową.
3. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

 • poda w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą,
 • dopuści się za pośrednictwem Systemu naruszenia dóbr osobistych,
 • dopuści się zachowania, które jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

4. Użytkownik, którego Umowa została rozwiązana w związku z naruszeniem zasad Regulaminu lub w sposób wskazany w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu nie może bez wyraźnej zgody Operatora ponownie zarejestrować się w Systemie.

WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA

1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.

3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność oraz poprawność działania zewnętrznych platform API sieci społecznościowych oraz zewnętrznych stron internetowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z regulaminami serwisów zewnętrznych zintegrowanych z systemem BrandON, a w szczególności z serwisem Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,
 • nieumieszczanie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd.
 • korzystania z treści zamieszczonych w Systemie lub pozyskanych dzięki wykorzystaniu Systemu tylko na użytek wewnętrzny swojego przedsiębiorstwa lub osobisty. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać treści znalezione w Systemie Operatora w innym zakresie, musi uzyskać wyraźną zgodę Operatora. Jeżeli Użytkownik będzie chciał przytoczyć treści znalezione dzięki Systemowi musi dodać dopisek: “Źródło: brandon.buzz”.

2. W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta użytkownika lub ograniczenia jego funkcjonalności bez ostrzeżenia i podania przyczyny.

3. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.

OPŁATY

1. Korzystanie z Usługi po Okresie Próbnym jest odpłatne.

2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku.

3. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Abonamentowe.

4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Okres Abonamentowy kończy się natomiast datą odpowiadającą początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
5. Informacja o sposobie dokonania Opłaty Abonamentowej udostępniona jest w panelu Użytkownika w Systemie.

6. Dodatkowe pakiety zapytań i dodatkowe Konta Użytkowników można dokupić w dowolnym momencie i uznaje się je za ważne w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w panelu Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym czasie nabyć dodatkowe Konta albo dodatkowe Pakiety zapytań. Użytkownik może aktywować dodatkowe Konto albo Pakiet zapytań poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji u Operatora. Aktywacja następuje automatycznie.

8. Opłaty Abonamentowe Użytkownik może wykonać za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie.

9. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktur drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail.

10. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce “Cennik” i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego okresu rozliczeniowego.

PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług.

2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.

3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika Konta drogą poczty elektronicznej.

4. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle pełnych dni, ile dni trwała przerwa techniczna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez BrandON Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk (Organizator) w celu umożliwienia korzystania z Usług Organizatora oraz przeprowadzenia przez Organizatora innych akcji marketingowych w przyszłości.

2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem:

3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Organizatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Organizatora, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Organizatora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Organizator.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika.

7. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.

9. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies” nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu „cookies” umożliwiają natomiast:

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

10. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres [email protected]

11. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej [email protected]

2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści:

 • login użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
 • dokładny opis i powód reklamacji.

3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.

4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

6. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie działającym pod adresem http://brandon.buzz w zakładce “regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. Operator, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem http://brandon.buzz w zakładce „regulamin” z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z dniem ostatniego, w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.

4. Operator oświadcza, że Serwis, System i wszystkie elementy w nim zawarte są wyłączną własnością firmy BrandON Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyantów 76, 80-254 Gdańsk.

5. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.

6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

We use cookies to ensure best possible experience for our users.
OK, I understand.
{TEXT}